Opäť prešiel rok od posledného septembra, v ktorom pravidelne prebieha Európsky týždeň mobility. V našom ponímaní sa viaže predovšetkým ku cyklistom. Tak sme sa opýtali Ing. Miroslava Širgela, vedúceho oddelenia dopravy a životného prostredia na Mestskom úrade v Prešove, čo za uplynulý rok urobilo mesto Prešov pre svojich obyvateľov preto, aby sa mohli lepšie a bezpečnejšie pohybovať po meste na bicykli.
Podľa slov Ing. Širgela sa predovšetkým usilovne pracuje na projektových dokumentáciách, ktoré sú nevyhnutným predpokladom realizácie a najmä získania mimorozpočtových finančných zdrojov z európskych fondov.

Do augusta 2016 boli projektovo spracované nasledovné úseky:
Bajkalská ulica – rozšírenie súčasného združeného chodníka pre peších a cyklistov na dva samostatné pruhy – cyklistický pás a chodník pre peších. Rozšírenie bude prebiehať v koridore medzi súčasným chodníkom a plotom Technických služieb až po konečnú zastávku mestskej dopravy na ulici Prostejovská v dĺžke približne 400 m. Pripravuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, do konca roka 2016 by sa mali rozbehnúť stavebné práce.
Mukačevská ulica – rekonštrukcia súčasného priechodu na vyvýšený dlhý priečny prah, ktorý zabezpečí plynulý a bezpečný prechod cyklistov na križovaní ulice s cyklistickou cestičkou. V súčasnosti projektová dokumentácia pre realizáciu, ktorá je naplánovaná do konca v roku 2017. V tejto lokalite sa zároveň uvažuje s prehodením cyklistického pruhu a chodníka pre peších – chodci podľa nového plánu by mali dostať pruh, ktorý je bližšie ku obytnej časti. Zároveň sa upraví zjazd z ulice na chodník tak, aby sa zmiernil sklon súčasnej rampy a zvýšila sa tak bezpečnosť jazdy.
Most cez Torysu Požiarnicka ulica – na križovatke ulíc Požiarnická a Obrancov mieru prechádza v súčasnosti cyklistická cestička oblúkom až do križovatky aby sa následne vrátila späť do koridoru okolo rieky Torysa. Toto sa podľa nového zámeru má zmeniť a cyklisti by mali križovať cestu priamu – pravdepodobne to bude vyžadovať prepíliť zábradlie a zriadiť vyvýšený priečny prah. Realizácia plánovaná v priebehu 3 rokov.
EuroVelo 11 – do kategórie medzinárodnej trasy bol zaradený cyklistický chodník okolo rieky Torysa. Táto diaľková trasa ktorá tvorí cyklistickú os celého kraja bude pokračovať smerom na Hanisku. Zaujímavosťou je, že na ulici Jána Pavla II. (pri areáli Športovej haly) kde cyklistická cestička v súčasnosti končí, sa tento má podľa plánov preklenúť mimoúrovňovo – popod most cez rieku Torysa a ďalej pokračovať po nábreží v koridore budúcej účelovej cesty až po Vilec Horku. Tú bude stavať Slovenský vodohospodársky podnik v rámci regulácie koryta rieky Torysa. Konštrukčne bude prispôsobený prípadným veľkým prietokom vody. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia.
Masarykova ulica – riešený úsek od malého Tesca až po križovatku na Čiernom moste (Kuzmányho ulica). Cyklistické pruhy budú vedené po oboch stranách ulice predovšetkým v pásoch zelene. V súčasnosti sa spracúva projektová dokumentácia.
Kúpeľná ulica – jedná sa o predĺženie súčasného cyklistického chodníka, ktorý končí pri ZŠ Kúpeľná. Bude viesť presne v koridore bývalého mlynského náhonu až po rieku Torysa, odkiaľ by sa po plánovanej lávke mal napojiť na cyklistickú cestičku okolo Torysy. Pripravuje sa projektová dokumentácia.
Sigordská cykloželeznička – tak dlho očakávaný projekt sa okľukou opäť istým spôsobom vracia na začiatok. Keďže pôvodnému zámeru prepadlo stavebné povolenie, v súčasnosti sa prepracúva projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.
Sekčovská ulica – mesto plánuje pokračovanie cyklistickej cestičky od križovatky s ulicou Laca Novomeského až po Šalgovík. V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre stavebné povolenie.
Švábska ulica – prepojenie existujúcich cyklistických cestičiek medzi sídliskami Sekčov a Šváby je projektovo pripravené, čaká sa na plánovanú rekonštrukciu križovatky Solivarská – Švábska, ktorú má v kompetencii Prešovský samosprávny kraj.
Jesenná ulica – cieľom je prepojenie cyklistickej cestičky, ktorá v súčasnosti končí na Švábskej ulici až po kúpalisko Delňa a následne ďalej do priemyselného parku IPZ. Situáciu na tejto ulici komplikujú vlastnícke vzťahy, predovšetkým nevysporiadané pozemky priľahlé ku komunikácii. Táto lokalita je v procese zámeru a riešenia majetkovo – právnych vzťahov.
Levočská ulica – v pláne je prepojenie Levočskej ulice a časti Vydumanec samostatnou cyklistickou cestičkou popri ceste 1. Triedy až po Cemjatu. Ohľadom tohto zámeru zatiaľ prebiehajú rokovania týkajúce sa podmienok uskutočniteľnosti.

Takže prešovskí cyklisti sa majú na čo tešiť predovšetkým v budúcnosťi. Čo z týchto zámerov by sa dalo očakávať už teraz?   Z rozpočtových zdrojov mesta by sa vraj mala začať už v tomto roku realizácia rozšírenia združeného chodníka popri Toryse od Bajkalskej ulice. Väčšina ďalších zámerov plánuje mesto financovať z externých zdrojov, čo časovo súvisí s vyhlásením výziev operačných programov prípadne investičných zámerov ďalších subjektov ako je Slovenský vodohospodársky podnik alebo Prešovský samosprávny kraj.

VS