Prieskum dopravnej mobility

Prieskum dopravnej mobility bol ďalej realizovaný za účelom zistiť, akým spôsobom sa pohybujú obyvatelia v našich mestách a ktoré sú najdôležitejšie požiadavky na infraštruktúru pre používanie tzv. ekologických druhov dopravy. Plány trvalo udržateľnej dopravy, ktoré sa v súčasnosti presadzujú ako moderný mestský dopravno-urbanistický koncept, majú za cieľ zabezpečiť plynulú a

Plánovanie parkovania pre bicykle v Prešove

Mesto Prešov bolo zadávateľom Štúdie statickej cyklistickej dopravy v Prešove, spracovateľ Ing.arch.Peter Steiniger, SOS architekti, financované s podporou EÚ.  Okrem samotnej štúdie tvorila súčasť dokumentácie aj projektová dokumnetácie pre stavebné povolenie pre kryté parkovacie zariadenia pre bicykle rôzynch typov. Jednalo sa o nasledovné lokality Kryté parkovacie zariadenia – otvorené pre 12 bicyklov SO

Generel cyklistickej dopravy v Prešove

Dokumentácia Generel cyklistickej dopravy – zadávateľ Mesto Prešov, financované z prostriedkov EÚ, vypracoval Slovak Medical Company a.s., Ing. arch. Jozef Kužma. Významný územnoplánovací podklad, ktorý vyčleňuje priestor pre cyklistické komunikácie v dopravnom systéme mesta. Mal by byť rešpektovaný pri plánovaní a realizácii všetkých stavieb. Dokumentácia je rozdelená na štyri základné