Dokumentácia Generel cyklistickej dopravy – zadávateľ Mesto Prešov, financované z prostriedkov EÚ, vypracoval Slovak Medical Company a.s., Ing. arch. Jozef Kužma. Významný územnoplánovací podklad, ktorý vyčleňuje priestor pre cyklistické komunikácie v dopravnom systéme mesta. Mal by byť rešpektovaný pri plánovaní a realizácii všetkých stavieb.

Dokumentácia je rozdelená na štyri základné časti:
prípravná časť, kde sú popísané vstupné údaje a podklady, s ktorými autori pracovali
analytickú časť, kde je popísaný stav cyklistickej dopravy a cyklistickej infraštruktúry v Prešove
návrhovú časť – popísané sú ciele, stratégia a štruktúra Generelu cyklistickej dopravy, systém a štruktúra cyklotrás v meste
výstupnú časť – podrobnejšie popísané opatrenia, ktoré sa majú realizovať na hlavných cyklistických trasách v meste Prešov