Mesto Prešov bolo zadávateľom Štúdie statickej cyklistickej dopravy v Prešove, spracovateľ Ing.arch.Peter Steiniger, SOS architekti, financované s podporou EÚ.  Okrem samotnej štúdie tvorila súčasť dokumentácie aj projektová dokumnetácie pre stavebné povolenie pre kryté parkovacie zariadenia pre bicykle rôzynch typov. Jednalo sa o nasledovné lokality
Kryté parkovacie zariadenia – otvorené pre 12 bicyklov

  • SO 01 Prístrešok pre bicykle (stanica SAD a ŽSR – ul. Košická) – parcela KN-C 9716 v katastri mesta Prešov vo vlastníctve mesta Prešov
  • SO 02 Prístrešok pre bicykle (MsÚ – ul. Jarková 24) – parcela KN-C 9547 v katastri mesta Prešov vo vlastníctve mesta Prešov
  • SO 03 Prístrešok pre bicykle – (Univerzita PJŠ– ul. 17. novembra) – parcela KN-C 5833/1 v katastri mesta Prešov vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešov

Kryté parkovacie zariadenia uzamkýnateľné pre 12 bicyklov:

  • SO 04 Parkovací box pre bicykle (ul. Šrobárová 1–8) – a parcele KN-C 14411 v katastri mesta Prešov vo vlastníctve mesta Prešov.
  • SO 05 Parkovací box pre bicykle (ul. Arm. Gen. Svobodu 40) – parcela KN-C 14704 v katastri mesta Prešov vo vlastníctve mesta Prešov
  • SO 06 Parkovací box pre bicykle (ul. Mukačevská 9–23) – parcela KN-C 9204/50 vo vlastníctve mesta Prešov (alternatívne 9204/53)

Kryté parkovacie zariadenia mali byť otvorené alebo uzamkýnateľné tzv.cykloboxy. Cykloboxy  majú byť umiestnené na sídlsikách pred blokmi, kryté stojany na verejných miestach – v centre, pri univerzite, pri autobusovej stanici. Ich presné umiestnenie nájdete vo vyššie uvedenej štúdii.
Kde môžete stretnúť tieto parkoviská pre bicykle? Bohužiaľ v tejto chvíli nikde.

Plánované kryté parkoviská pre bicykle sa nezrealizovali, pretože firma, ktorá vyhrala zákazku (PEHAES Prešov) odstúpila od zmluvy v čase, kedy už nebolo možné opakovať verejné obstarávanie.  A tak sme my cyklisti prišli o stojany a mesto o 54000 Euro.
LVS