V tejto štvrtej časti Vám predstavíme projekty, ktoré má mesto Prešov pre cyklistov pripravené a pozrieme sa kde budú osadené sčítače cyklistov, na ktoré sa získali financie v rámci výzvy IROP, na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, v rámci ktorej mesto Prešov získalo prostriedky vo výške 600 000 eur.

Na mestskom úrade v Prešove sme sa pýtali na pripravované projekty ktoré by mohli byť podané v rámci výzvy IROP PO7-SC72-2021-74, ktorá bola zverejnená 13.augusta 2021, z ktorej je možné financovať nie len výstavbu nových cyklociest, ale aj ich rekonštrukciu, modernizáciu, novú doplnkovú infraštruktúru, prvky upokojovania dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky- čiže chodcov a cyklistov. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000 EUR.

– Priamo v meste Prešov sa plánuje s vytvorením desiatich cykloprístreškov pred základnými školami, a momentálne sa dajú aj na tento projekt žiadať prostriedky. Čo sa týka lokalít, záleží od škôl, ktoré prejavili záujem o tieto prístrešky pre svojich žiakov a zamestnancov.

– Na ulici Jesennej smerom na kúpalisko Delňa, kde sa už pred pár rokmi hovorilo a vytvorení dopravnej infraštruktúry pre cyklistov, tu vraj brzdia tieto procesy majetkoprávne vysporiadania, no aj napriek tomu, tento projekt nie je ešte minulosťou keďže sa pracuje na prepojení mesta Prešov s obcou Záborské samostatnou cyklocestou smerom k priemyselnému parku, práve prepojením cez ulicu Jesennú.

– Tiež je v balíčku plánov priame napojenie Dulovej Vsi na cykloželezničku, aj napojenie mesta Prešov s obcou Ľubotice, kde už prebieha územné konanie.

– Ďalej je to projekt cyklocesty a chodníka pre peších na ulici Zlatobanskej a ulici Pod Hrádkom, prepojenie ulice Royovej s ulicou Zlatobanskou, cyklocestu na ulici Solivarskej

– Takzvaný Zelený okruh Prešovom, ktorý nevieme bližšie špecifikovať, ale predpokladáme, že vychádza z generelu cyklistickej dopravy mesta Prešov z roku 2013, ktorý síce je zohľadnený v masterpláne mesta Prešov, no máme za to, že nie dostatočne.

– Jeden z ďalších projektov je aj cyklolávka na ulici 17. novembra, ktorá by mala prepájať EV11 s cyklocestou Mlynský náhon, ďalej je to projekt Nižná Šebastová- Šarišské Lúky, aj cyklocesta okolo zimného štadióna ku Kalvárií.

– projekt cyklocesty pozdĺž rieky Sekčov sa chystá predložiť Cyklistika pre všetkých.


Dokopy má tak mesto Prešov 12 pripravovaných projektov v rôznych štádiach rozpracovania celkovo v hodnote 14 920 000 eur.

 

Ako to bude so zmenou na cykloželezničke? V ktorej časti dôjde k zmenám a kde sa plánuje zaviesť združený chodník pre chodcov a cyklistov a osadenie pružných stĺpikov do telesa cyklocesty?

DSC_0957

Pravdepodobne sa zmena uskutoční a v časti cykloželezničky, ktorá prechádza obcou Kokošovce, tu by mala byť znížená rýchlosť na 10 km/hod a v strede cyklocesty budú osadené pružné plastové stĺpiky, ktoré majú zabrániť vodičom áut pred vjazdom na cyklocestu, a majú cyklistov prirodzene spomaliť. Táto zmena vraj má byť len dočasná, v časti obce sa má dopravným značením stať združenou komunikáciou pre chodcov a cyklistov, do času kým obec nezabezpečí výstavbu cesty a chodníkov v dotknutej časti, čo môže trvať aj roky, ak obec nájde dostatočné miesto na výstavbu cesty aj chodníka v už teraz úzkom priestore.

Aktuálna situácia na cykloceste v obci Kokošovce

 

My dúfame, že mesto má súhlas so zmenou určenia stavby, aby sa predišlo prípadným problémom so systémom financovania stavby, respektíve, aby nebolo nutné finančné prostriedky získané na stavbu cykloželezničky vracať z rozpočtu mesta.

Čo sa týka prepojenia cykloželezničky s mestom Prešov, môžeme očakávať prepojenie zo sídliska Šváby cez ulicu Royovu, čo je podľa nás dobrý krok, ktorý však nerieši napojenie v hlavnom zaužívanom ťahu cyklistov. Veľké množstvo cyklistov totiž jazdí smerom od ulice Laca Novomestského kde už síce sú cyklopruhy vyznačené zvislým dopravným značením (aj keď v nich väčšinou parkujú autá), no ďalej po ulici Kysuckej, ale predovšetkým na Zlatobanskej ulici, už infraštruktúra pre cyklistov chýba a jazda bicyklom je tu nebezpečná. Vedúca investičného oddelenia MsÚ pani Ing. Artimová :“V tejto časti, smerom zo Solivaru k cykloželezničke sa budú značiť navádzacie pásy pre cyklistov“ (nevieme presne čo to znamená) , ktoré by mali upovedomiť vodičov viac o výskyte cyklistov na tomto krátkom úseku cesty, kade musia prejsť, ak sa chcú dostať na cyklocestu a pokračovať smerom na Sigord po segregovanej cykloželezničke.

Aj na tejto obľúbenej cykloceste má byť osadený sčítač cyklistov, tak isto ako na uliciach Bajkalská, na cykloceste Mlynský náhon, a na Námestí mládeže. Tieto sčítače umožnia mestu Prešov získať presné dáta o pohybe cyklistov a o tom koľko cyklistov využíva dané komunikácie, čo bude dôležitým údajom pre plánovanie ďalších aktivít smerom k cyklodoprave v meste. Tieto sčítače bude mať mesto k dispozícií z už spomínaného finančného príspevku získaného z IROP-u, z ktorého má tiež údajne vzniknúť viac než 4 km cyklotrás, ktorých projekty sme Vám predstavili v predchádzajúcich príspevkoch a 50 nových cyklostojanov v tvare obráteného U.

foto: Renáta Kmecová, video: Igor Beliš