Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 600 000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto prostriedky sú určené na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Zaujímalo nás ako budú tieto prostriedky využité a čo môžeme očakávať po realizácií podporených projektov.

V tejto časti sa pozrieme na detaily projektu stavby : Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení, v časti sídliska III na uliciach Prostějovská a Volgogradská.

1_konecna sid III

Na konečnej zastávke Sídliska III bude napojenie cyklocesty EV11 s 1,5 metra širokými cyklopruhmi. Napojenie v smere na ulicu Volgogradskú bude poza zastávku s novým povrchom cyklocesty, ktorá sa bude križovať s nových chodníkom pre peších, všetky cyklopruhy budú v mieste križovatiek farebne odlíšené. V opačnom smere bude cyklopruh prechádzať do cyklocesty vedenej v zelenom páse, ktorý sa napája prostredníctvom prechodu pre cyklistov na už existujúcu cyklocestu EV11. Druhý prechod pre cyklistov bude vytvorený paralelne s existujúcim prechodom pre chodcov, ktorý je medzi zastávkami MHD.

2_mirka nespora
Značenie cyklopruhov zvislým dopravným značením 221 popri celej dĺžke cyklopruhov sme pripomienkovali ako nesprávne navrhnuté, a to si myslíme aj napriek tomu, že od minulého roka prešlo vo vyhláške, že takéto značenie môže byť nie len na samostatnej cyklocestičke ale aj na ceste kde je vyznačený iba cyklopruh.

Takéto značenie považujeme za mätúce, mnoho vodičov sa totiž nezaoberá úpravami vyhlášok o dopravnom značení cyklistických komunikácií a môžu mať za to, že v celej šírke cesty je cyklocesta. Nakoľko by bolo toto značenie vo veľkom množstve (49 značiek) použité popri cestnej komunikácii dlhej 2,5 kilometra mohla by nastať domienka, že teda môžu vodiči autami vstupovať aj na segregovanú cestičku pre cyklistov.

Tu sa aj Krajský dopravný inšpektorát vyjadril, že je takéto značenie nevhodné: „ako je zrejmé z výkresovej časti, v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov je navrhované zelené podfarbenie CYK so symbolmi bicykla, zároveň je priebeh všetkých úsekov SO 01, SO 02 a SO 04 označený aj zvislým DZ Č. 221 Cyklistická komunikácia v celkovom počte 49 značiek; vyznačenie CYK takýmto množstvom nových zvislých DZ považujeme za nevhodné, rovnako ako označenie ochranných pruhov pre cyklistov (SO 04) značkou Č. 221, nakoľko ochranný pruh umožňuje jazdu motorovým vozidlám, naproti tomu cyklistická komunikácia nie; );> máme za to, že nie je nevyhnutné označiť CYK za každým výjazdom a dopravným pripojením, ale len na začiatku úsekov a v dôležitých križovatkách, preto popri zvolenom systéme upozornenia zvýšeného nebezpečenstva (podfarbenie + symboly) odporúčame použitie skôr vodorovného DZ (symbol bicykla) s pravidelnou kadenciou vo všetkých úsekoch navrhovaných v hlavnom dopravnom priestore;“

Osadenie dodatkových značiek 513 upozorňuje vodičov pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú, na prítomnosť cyklistov. Tu môžeme vidieť aj miesto osadenia cyklostojanov v počte 4 kusov.

3_mukacevska
Na prvý pohľad zložité vedenie cyklistov v križovatke ulíc Prostějovská, Mukačevská a Volgogradská.

4_volgogradska

Vedenie cyklistov v mieste benzínovej pumpy na ulici Volgogradskej. V tejto časti sa cyklopruh zužuje na šírku 1,25 metra. Na druhej strane kvôli odbočovaciemu pruhu pre motoristov cyklopruh povedie v zelenom páse popri chodníku pre chodcov.

6_napojenie na levocsku_a

Nasmerovanie cyklistov z jednosmerného ochranného pruhu pre cyklistov cez prechod pre cyklistov na obojsmernú cyklocestu oddelenú od chodníka pre peších- smer sídlisko II. Smerom na Sídlisko III budú cyklisti vedení poza zastávku MHD. Chodník pre peších bude mať šírku 2 metre a dostane nový povrch.

V ďalšej časti sa pozrieme detailnejšie na projekt cyklocestičky na Levočskej ulici, ochranné cyklopruhy na ulici 17. Novembra.