Prieskum dopravnej mobility bol ďalej realizovaný za účelom zistiť, akým spôsobom sa pohybujú obyvatelia v našich mestách a ktoré sú najdôležitejšie požiadavky na infraštruktúru pre používanie tzv. ekologických druhov dopravy.
Plány trvalo udržateľnej dopravy, ktoré sa v súčasnosti presadzujú ako moderný mestský dopravno-urbanistický koncept, majú za cieľ zabezpečiť plynulú a ekologickú dopravu v mestách s preferenciou verejnej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy.
Zároveň reprezentujú veľkú snahu zastaviť nárast individuálnej dopravy na krátke vzdialenosti v mestách a znižovať produkciu emisií a skleníkových plynov do ovzdušia.

Ako sa v našich mestách pohybujeme a čo by sme chceli zlepšiť ? 

Na túto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede u obyvateľov 3 slovenských miest – Prešov, Banská Bystrica a Martin. Prieskum sa realizoval v letných mesiacoch roku 2015. Celkový počet dotazníkov vytlačených dotazníkov bol 1000, správne vyplnených 771.

Grafy vľavo zobrazujú ako sa mení výber dopravného prostriedku v súvislosti s účelom cesty. Je zreteľné, že obyvatelia našich miest používajú bicykel oveľa viac na šport a rekreáciu ako na cestovanie do práce.  Dokonca sa v tomto približujeme mestu Martin, ktoré  má najvyšší počet cyklistov vo svojich uliciach.
V Prešove ľudia zvyknú chodiť na nákupy pešo, ale najviac používajú auto. Dokonca auto používajú na nakupovanie vo väčšej miere ako na cestu do práce. U Prešovčanov je v obľube mestská hromadná doprava. Potvrdil sa tak fakt, ktorý bol zisťovaný v prieskume dopravnej mobility už v roku 2011.
Naopak, obyvatelia Martina a Banskej Bystrice majú hromadnú dopravu vo výrazne menšej obľube.

Zaujímalo nás, čo by najviac presvedčilo obyvateľov, aby presadli na autobus alebo bicykel.  Najčastejšie odpovede boli vo všetkých troch mestách rovnaké.

Pre verejnú dopravu to boli odpovede:
Odpoveď – 1 – MHD zastávka je v blízkosti bydliska – pešo menej ako 5 minút)
Odpoveď – 3 – Čakanie na MHD nie je viac ako 5 minút.

Pre bicykel to boli odpovede:
Odpoveď – 1 – Existencia súvislej cyklotrasy do cieľa cesty (aj cyklopruh, alebo súčasť 30km/h zóny)
Odpoveď – 3 – Vo všetkých cieľových miestach je možnosť bezpečne zaparkovať bicykel.

Na záver uvádzame výsledné porovnanie deľby prepravnej práce miest Prešov, Banská Bystrica a Martin.

Z grafu si dovolím interpretovať nasledovné závery:

1. Mesto Prešov má z troch skúmaných miest najnižší podiel motorovej dopravy. Dosiahnutie takéhoto stavu v súčasnosti reprezentuje globálny cieľ nielen dopravnej politiky Slovenska ale aj Európskej únie. Tento status, ktorý sa udržiava vďaka veľmi dobre fungujúcej mestskej hromadnej doprave (až 37% podiel) by bolo potrebné udržať

2. V Prešove je 5% podiel cyklistickej dopravy. I keď toto číslo oproti poslednému prieskumu vzrástlo, je to v porovnaní s inými mestami najmenej a preto je potrebné venovať tomuto faktu väčšiu pozornosť. Otázkou ostáva, z ktorej skupiny sa cyklisti majú formovať.

3. Mesto Banská Bystrica má najvyšší podiel motorovej dopravy a pomerne nízky podiel verejnej dopravy. Z prieskumu jasne vyplýva, na ktorú cieľovú skupinu sa má mesto zamerať aby zlepšilo dopravnú rovnováhu v systéme.

4. Banskobystričania radi chodia, pešia doprava je z našich troch miest najvyššia práve v BB.

5. Mesto Martin má najvyšší podiel cyklistickej dopravy zo všetkých skúmaných miest. Toto číslo patrí určite medzi najvyššie na Slovensku a v meste je badateľné za každého počasia a v každej časti mesta. Prejavuje sa investícia do cyklistickej infraštruktúry.

6. Mesto Martin má veľmi nízky podiel verejnej dopravy a je to teda oblasť, v ktorej sú výrazné rezervy. Z prieskumu tiež vyplýva, že vysoký počet Martinčanov – motoristov, používajúcich auto ako svoj každodenný dopravný prostriedok.
Tento prieskum dopravného správania sa realizoval v rámci projektu Nechajme auto doma!