VMČ č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby) zahŕňa tieto ulice:
Banícka, Bencúrova, Bohúňova, Boženy Němcovej, Čajkovského, Čipkárska, Dlhá, Gápľová, Chalupkova, Chmeľová, Janáčkova, Jelšová, Jesenná, Jiráskova, K studničke, Kamencová, Košická (nepárne č. 1-11, párne č. 18-50), Kraskova, Kukučínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne č. 1-11), Ľ. Podjavorinskej (okrem č. 22, 23, 25), Lesnícka, Lidická, Lomnická, Na brehu, Na vyhliadke, Námestie osloboditeľov, Okrajová, Ondavská, Opavská, Padlých hrdinov, Palackého, Palárikova, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Pod Debrami, Pod Hrádkom, Pod Turňou, Pražská (časť ulice), Pri Delni, Pri hati, Pri mlyne (4, 4A, 12, 13), Royova, Sadová, Smetanova, Soľanková, Solivarská, Soľná, Soľnobanská, Suchoňova, Suvorovova, Šípková, Švábska, Tajovského, Teriakovská (časť ulice), Tokajícka, Urxova, Úzka, Valkovská, Važecká, Zborovská, Zimná (č. 7A), Zlatobanská

Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

 

Podnet občana pre:  Výbor v mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Poslanci: Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Ing. Ľudovít Malaga

 

Vážený pán predseda, poslankyne a poslanci  výboru mestskej časti  5 !

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť  nedostatky cyklistickej infraštruktúry, ktoré predstavujú zdroje nebezpečných dopravných kolízií a to predovšetkým:

– realizovať dopravné prepojenie pre cyklistov z ulice Zlatobanská – Royova ako napojenie na existujúcu cyklistickú cestičku. Cyklotrasu viesť podľa plánovanej trasy Cykloželezničky, na ktorú je hotová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

– realizácia chýbajúcich prepojení jednotlivých mestských častí cyklistickými trasami v náväznosti na centrum mesta a to v zmysle Generelu cyklistickej dopravy v meste Prešov, ale predovšetkým v náväznosti na priemyselné zóny, ktoré najviac definujú ulice: Košická, Pionierska, Jesenná.

 

Žiadam Vás, aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom  zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov.   Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku  tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

 

 

 

S pozdravom,