VMČ č. 4 (stred mesta – Staré mesto) zahŕňa tieto ulice:
17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdiča, Budovateľská, Burianova, Dilongova, Dostojevského, Duchnovičovo námestie, Duklianska (časť ulice), Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, Hviezdna, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáča, Jarková, Jilemnického, K amfiteátru, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne č. 2-16), Kováčska, Kpt. Nálepku, Krátka, Ku Kumštu, Ku Škáre, Kúpeľná, Kuzmányho, Lesík delostrelcov, Levočská (nepárne č. 1-29), Masarykova, Maybaumova, Medzinárodného dňa žien, Metodova, Moyzesova, Námestie 1. mája, ámestie legionárov, Námestie mieru, Námestie Národného povstania, Okružná, Partizánska, Pavlovičovo námestie, Plzenská, Pod Táborom (č. 1-33), Požiarnická, Pražská (časť ulice), Pri mlyne (okrem č. 4, 4A, 12, 13), Pri Toryse, Protifašistických bojovníkov, Puškinova, Radlinského, Raymanova, Remscheidská, Rumanova, Rusínska (časť ulice), Sedliackeho povstania, Sídlisko duklianskych hrdinov, Sládkovičova, Slovenská, Suchomlynská, Svätoplukova, Šafárikova, Šarišská, Škultétyho, Špitálska, Štefánikova, Štúrova, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Urbánkova, Vajanského, Vodárenská, Východná, Weberova, Záborského, Záhradná, Zápotockého,

Príklad listu. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Podnet od:

 

Podnet občana pre:  Výbor v mestskej časti č. 4 (stred mesta, Staré mesto)

Poslanci: Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette Langová

 

Vážená pani predsedníčka,  poslankyne a poslanci  výboru mestskej časti  4 !

Žiadam Vás, aby ste v zmysle svojej kompetencie a kompetencie všetkých poslancov za túto mestskú časť začali bezodkladne riešiť  nedostatky cyklistickej infraštruktúry a to predovšetkým:

– umožniť pohyb cyklistov v jednosmerkách obojsmerne – predovšetkým na uliciach Jarková (plánovaná rekonštrukcia),  ulica Suchomylská,  ulica Slovenská a ulica Metodova, ulica Rumanova. Realizácia toto opatrenie je možná z hľadiska platných dopravných predpisov a vyhlášky č.361/2012.
– umožniť vstup cyklistov na cyklistickú cestičku, ktorý je v súčasnosti blokovaný parkovaním vozidiel – ulica  Kúpeľná
– Zriadenie mosta pre peších a cyklistov  na Duchnovičovom námestí  – medzi ulicami 17.novembra – Obrancov Mieru a to  z dôvodu nedostatočného priestoru pre týchto zraniteľných účastníkov dopravy, ktorí v súčasnosti z dôvodu pocitu ohrozenia v premávke využívajú nevyhovujúci úzky  chodník na pravej strane mosta.  Tento úzky 1,5 m široký priestor využívajú nielen chodci, matky s kočíkmi ale aj veľký počet cyklistov, predovšetkým tých s malými deťmi.  Navrhujeme jednu časť existujúceho dvoj-mosta vyčleniť jeden výlučne pre nemotorovú dopravu.  Obrázok v prílohe. Toto riešenie môže rozšíriť centrálnu mestskú zónu až ku korzu v zelenom koridore rieky Torysa.

aby bola táto moja žiadosť formálne zaprotokolovaná a aby ste či už z rozpočtu mestskej časti, alebo priamo v mestskom  zastupiteľstve presadili prijatie uznesenie, ktorý vyrieši tento problém a zvýši bezpečnosť cyklistov.   Zároveň poslancov výboru mestskej časti žiadam, aby túto požiadavku  tlmočili do všetkých relevantných komisií mesta.

Prosím Vás, aby ste mi oznámili ako ste v tejto veci postupovali a doručili svoje písomné stanovisko na adresu:

 

 

 

S pozdravom,