Dňa 28.10.2022 sme žiadali zmenu detailu na stavbe- Obslužnej komunikácie, ktorá bola realizovaná ako Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov, a to konkrétne 2ks závor, od Slovenského vodohospodárskeho podniku.

V teréne bolo zistená maximálna prejazdná šírka závor 91,5 cm. Na základe TP085 a Štandardov Európskej cyklistickej federácie sme preto žiadali zmenu maximálnej prejazdnej šírky z 91,5 cm na 140 cm.

Odpoveď Slovenského vodohospodárskeho podniku:

“Zmena prejazdnej šírky závor, alebo akákoľvek iná zmena, bude zo strany Slovenskej Agentúry Životného prostredia, ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, považovaná za nedodržanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu stavby, by boli klasifikované ako neoprávnené a Slovenský vodohospodársky podnik by musel finančné prostriedky v celej výške vrátiť.

Udržateľnosť tohto projektu je 5 rokov, v rámci ktorých bude táto stavba monitorovaná a akýkoľvek technický zásah do tejto objektovej skladby bude neakceptovateľný.”

Najbližšia zmena na tejto stavbe je preto možná až po uplynutí doby udržateľnosti- po piatich rokoch.

K.