K plánu obnovy sme už napísali článok Kde plánuje Plán obnovy rozvíjať cyklo-infraštruktúru?

Okrem skutočnosti, že o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na rozvoj cyklodopravy a cykloinfraštruktúry, môžu žiadať len mestá nad 20.-tisíc obyvateľov, nás zaujímalo, ako sa na to pozerá Prešovský samosprávny kraj.

Prešovský samosprávny kraj bol prizvaný k pripomienkovaniu aj k diskusii a charakteristike metodiky posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry financovaných v rámci plánu obnovy a odolnosti, z ktorého vzišlo, že oprávnenými žiadateľmi sú mestá s počtom obyvateľov nad 20.-tisíc + 5 km územie okolo týchto miest (od hraníc intravilánu mesta).

Ako aj ostatné kraje, PSK namietal voči vyššie uvedeným kritériám. Zásadnou požiadavkou PSK bola možnosť čerpať financie z Plánu obnovy na dostavbu Eurovela 11.

Podpora projektov mestskej cyklistickej dopravy u žiadateľov, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky bude možná v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci pripravovaného Operačného programu Slovensko (v druhej polovici roka 2022).
Prostriedky na výstavbu EV11 plánuje PSK čerpať z vlastných zdrojov a z výziev spomenutých vyššie.

Podľa niektorých zdrojov je najlepšie investovať peniaze na výstavbu cyklistickej infraštruktúry tam kde sú ľudia. No podľa tejto metodiky (Plán obnovy) v koridore EV11 ľudia nie sú, nie dostatok. Národná cyklostratégia (2015) tiež tento koridor nezaradila do svojho strategického dokumentu.
hustota osidlenia EV11
Kto naozaj určuje kľúč podľa, ktorého sa rozdeľujú financie na rozvoj v rámci celého územia Slovenska?

-na mape môžete vidieť
-vedenie trasy EV11 (svetlá čiara)
-vedenia trás z národnej cyklostratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky (oranžové čiary)
-mestá z viac ako 20.-tisíc obyvateľmi (kruhy)
-územie okresov, ktorými prechádza trasa EV11 (svetlozelená plocha) na ktorom žije 586 646 obyvateľov