Plán obnovy na Slovensku zahŕňa širokú škálu podporovaných oblastí a celkovo je v ňom vyčlenených 6 575 miliónov eur. Z toho v oblasti Zelenej ekonomiky, na Udržateľnú dopravu, je vyčlenených 801 miliónov eur. Na podporu cyklodopravy z tejto sumy je vyčlenených 100 miliónov eur. Presnejšie 105,1 milióna eur.

Plán obnovy v oblasti cyklodopravy je (podľa metodiky posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry) určený len pre 40 miest Slovenska. Ďalších 101 miest teda nemá šancu požiadať o finančné prostriedky na budovanie cyklodopravnej infraštruktúry, aj napriek tomu, že sú zaradené v strategických dokumentoch na rozvoj cyklodopravy v rámci samosprávnych krajov, alebo už majú vytvorené vlastné mestské stratégie rozvoja cyklodopravy.

O financovanie sa totiž môžu uchádzať len mestá s počtom obyvateľov nad 20 tisíc + 5km zóna okolo týchto miest.
Aby ste mali lepší prehľad o tom, ktoré to sú, a ktoré oblasti približne zasahujú, prikladáme obrázok:

do 5km okolo miest_kosti

Mestá sú farebne odlíšené aj podľa toho, v ktorom kraji sa nachádzajú.

Prešovský samosprávny kraj aj Košický samosprávny kraj majú vytvorené stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky, ktoré sú výhľadové a pracujú s reálnymi možnosťami a dátami o tom, kade by mali viesť cyklodopravné a cykloturistické trasy, prikladáme obrázky –náhľady

Náhľad konceptu z národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v porovnaní s prekrytím národnej stratégie a mapy kam sú sústredené finančné prostriedky z plánu obnovy na podporu cyklodopravy.

Aj napriek koncepčnému návrhu stratégií rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky, ktoré sa navzájom prepájajú, v rámci oboch okrajov východného Slovenska, bude môcť požiadať o financie z plánu obnovy len 6 miest z Prešovského kraja a 4 mestá z Košického kraja, pričom ide o druhý a štvrtý najväčší kraj na Slovensku.

Áno, tieto stratégie sú síce oporou pri plánovaní siete cyklotrás v regiónoch, avšak plán obnovy podporí aj tie projekty, ktoré nie sú vytvorené na základe širších vzťahov v danej oblasti. Podporené môžu byt aj také projekty, ktoré budú mať len lokálny význam, bez ďalšieho napojenia na regionálnu štruktúru. To by mohlo znamenať len budovanie vnútorných sieti cyklociest v rámci miest, pričom niektoré, už túto vytvorenú majú, a chýba im napojenie do okolitých obcí, pričom hlavne z týchto obcí, prichádza do väčších miest množstvo ľudí prevažne individuálnou automobilovou dopravou.

„Metodika posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry-financovaných v rámci plánu obnovy a odolnosti“ vraj vznikla za participácie samospráv na regionálnej a miestnej úrovni občianskeho sektora. Jedným z najviac sa aktivizujúcich občianskych združení v rámci (a)politického pôsobenia na Slovensku sa javí byť Cyklokoalícia, ktorej prezident tvrdí, že „Výstavba cyklotrás na úrovni regiónov je nezmyselná, zamerajme sa na mestá“. Dovolíme si nesúhlasiť, nakoľko výstavba cyklociest má byť koncepčná v čo najširšom možnom chápaní. Minimálne na úrovni regiónov, aby viedli súvisle aj v rámci okresov a krajov.  Zároveň sme sklamaní, že sa ministerstvo uspokojilo pri jednaní, o tak dôležitom dokumente, s názorom jedného alebo dvoch občianskych združení, a neoslovilo aj združenia pôsobiace v iných regiónoch, ktoré by neboli prepojené na už spomenuté občianske združenie, ktoré je svojou spoluprácou s ministerstvom dopravy známe.

V priamej úmere k zvýšenému počtu využívania elkektrobicyklov už dávno nie je na mieste tiež tvrdiť, že je bicykel najvhodnejším dopravným prostriedkom predovšetkým, na krátke vzdialenosti pod 5 kilometrov, množstvo ľudí aj napriek tomu, že elektrobicykel nemá, je schopných prejsť denne aj 20-25 kilometrov na bicykli (niektorí samozrejme aj viac), je však len potrebné im túto infraštruktúru postaviť. Nemôžeme sa zameriavať len na odhadované merania, alebo súčasný pohyb cyklistov v koridoroch, kde ešte nie je cyklistická infraštruktúra, zo skúsenosti totiž vieme, že ak sa infraštruktúra postaví, začne sa využívať obrovským množstvom ľudí, nakoľko majú títo ľudia pocit, že je niečo bezpečné a vytvorené pre nich, a začnú bicykel využívať na dopravu aj keď ho predtým vôbec nevyužívali.

Za celkovú sumu 105.1 mil eur sa má vybudovať nová cyklistická infraštruktúra v dĺžke aspoň 200 km do 30.6.2026 v rámci toho sa počíta s výstavbou 5000 parkovacích miest pre bicykle (1 park.miesto je 0,004 km cyklocesty, čiže 200 -20 km cyklociest, 180 km/40 miest/4,5 km cyklistickej infraštruktúry na mesto)

Ak však podaný projekt je v súlade s regionálnymi alebo miestnymi cyklostratégiami, môžete za neho dostať + 5 bodov v hodnotení projektov, ak nie je tak 5 bodov v hodnotení projekt stratí.

Táto tabuľka je zoradená podľa rozlohy krajov v rámci Slovenska od najväčšieho po najmenší kraj. Poukazuje na celkový počet miest v danom kraji, a počet miest s obyvateľmi nad 20.tisíc, teda počet miest v kraji, ktoré môžu žiadať financie na výstavbu cyklistickej infraštruktúry z plánu obnovy.

tabulka

Mesto Prešov + okolie 5 km od hranice katastra mesta

mesto presov kataster plus 5 km

 

https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/rok-na-ministerstve-dopravy-a-vystavby-priniesol-najvacsie-opravy-ciest-i-triedy-aj-historicku-obnovu-voznoveho-parku

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/cestovny-ruch/kostrova-siet-cyklo-psk/

https://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/vyhladavacia-studia-navrh-kostrovej-siete-cyklistickych-tras-ksk.pdf

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/narodna-strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-v-slovenskej-republike-7-8-mb-pdf

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/minister-dolezal-z-planu-obnovy-na-cyklodopravu-pojde-100-milionov-eur/

https://cyklokoalicia.sk/2012/05/10-tipov-ako-jazdit-v-lete-na-bicykli-a-nespotit-sa/